Publicerad

20 augusti, 2018

Lite försenad kom den till slut. Del 2 av Global Reporting Initiative’s och Global Compacts guide till Business Reporting on the SDGs. Den första delen, innehöll en stor mängd relevanta korsreferenser mellan de globala målens delmål och indikatorer för företag. Denna publikation är en mer praktisk guide till hur man som verksamhet kan förstå sin påverkan på de globala målen.

Så för dig som redan har fullt upp efter sommaren och kanske inte hinner lusläsa, så ger vi här en kort sammanfattning av den nya guiden.

Framförallt vill vi lyfta några av de mest centrala budskapen, som vi också har som grund för vårt arbete med de globala målen:

  • Att uppnå de globala målen kräver mer än business as usual. Det innebär att resultatet av arbetet bör vara tydligare strategier och mer kraftfulla insatser inom prioriterade områden.
  • Utgångspunkten ska vara risk för negativ påverkan på människor och miljö och prioritering ska vara på de områden där störst förändring går att uppnå.
  • Att det är viktigt att också analysera vilka tekniker, kunskaper och erfarenheter som finns i organisationen som kan vara av nytta för andras strävan mot målen.
  • Att få förståelse för intressenter innebär att skapa sig den förståelsen inte bara genom att direkt adressera dem, utan också genom andra, såsom NGOs, experter osv.

Guiden är uppbyggd kring tre faser:

Steg 1: Prioritera vilka mål verksamheten ska adressera och rapportera om

En kartläggning och prioritering av verksamhetens kopplingar till de globala målen ska (a) ta hänsyn till risken att verksamheten har negativ påverkan på människor och miljö. Den ska sedan också ta hänsyn till (b) verksamhetens möjligheter att bidra till målen exempelvis genom produkter, tjänster, investeringar, delning av kompetens och erfarenheter osv.

När kartläggningen av verksamhetens påverkan sker bör hänsyn tas till både relevansen (sannolikheten) och vad konsekvensen blir, för varje aspekt (delmål) av de globala målen.

Denna del av processen har tydliga beröringspunkter med GRI Standards process för väsentlighetsanalys. Det betyder att det är lämpligt att ta hänsyn till tidigare genomförda väsentlighetsanalyser.

Sen är det verksamhetens uppgift att och tänka hur all den teknik, know-how och erfarenhet som finns i organisationen kan komma till nytta i arbetet med att uppnå de globala målen. Det kan vara att titta på nya produkter och tjänster. Eller att få ut lösningar på nya marknader. Och inte minst att hitta samarbetsformer som förstärker en positiv samhällsutveckling.

En relevant del av kartläggningen i Steg 1 är att säkerställa att analysen blir heltäckande och att kunskap hämtas från dialog med intressenter.

Steg 2: Sätt verksamhetsmål utifrån prioriteringarna och välj sätt att mäta och följa upp prestanda

Det sista steget handlar om att identifiera strategier och mål som får verksamheten att inte bara minska negativ påverkan utan maximera möjligheten till ett nettopositivt utfall.

Det är rekommenderat att utgå från faktabaserade utgångspunkter, såsom planetära gränser.

Även här är det lämpligt att involvera intressenter, när målsättningar ska formuleras.

Slutligen är det dags för val av indikatorer och underlag behöver samlas in för analys och rapportering. Här hänvisar rapporten till föreslagna indikatorer i del 1 av rapportserien. Denna har då tydliga korsreferenser till bla. GRI Standards.

Rapporten i sin helhet hittar du här: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI_UNGC_Reporting-on-SDGs_Practical_Guide.pdf

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.