Uppdragsgivare

Camurus & W Communication

Uppdrag

  • Hållbarhetsstrategi
  • Hållbarhetsrapportering

Kontaktperson

Christian Lannerberth christian@tomorrowtoday.se 0735061202

Utmaning: 

I slutet av 2020 kontaktade Camurus Tomorrow Todays partner W Communication för att ta fram innehållet till hållbarhetsredovisningen 2020. Det stod snart klart att för att ytterligare förbättra Camurus hållbarhetsredovisning 2021 och framåt behövde företaget utveckla en hållbarhetsstrategi som bättre definierar deras hållbarhetsmål och nyckeltal. Därför rådfrågades Tomorow Today

Lösning: 

Under 2021 genomförde Tomorrow Today en grundlig process för att sätta ramverket för Camurus hållbarhetsarbete. Processen inleddes med en väsentlighetsanalys som inkluderade benchmarking, intervjuer av interna och externa intressenter, medarbetarundersökning, identifiering av hållbarhetsrisker och möjligheter samt kartläggning av företagets verksamhet mot FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Resultatet jämfördes mot Camurus nuvarande hållbarhetsarbete i en gapanalys och diskuterades i en hållbarhetsworkshop med nyckelintressenter inom Camurus.

Resultat: 

Baserat på den grundliga processen och genom ett nära samarbete med nyckelintressenter utvecklades ett ramverk för att utveckla och organisera Camurus hållbarhetsarbete och -strategi. Detta inkluderade fyra skräddarsydda fokusområden för Camurus verksamhet, lång- och kortsiktiga mål och en uppsättning nyckeltal för att regelbundet övervaka resultatet.

Camurus nya hållbarhetsstrategi användes som grund för att skriva 2021 års hållbarhetsredovisning, en uppgift som Tomorrow Today också bistod med.

”Som ett växande bolag på läkemedelsområdet är hållbarhet ett allt viktigare ämne och spänner över hela organisationen. Genom att anlita TomorrowToday och W Communication kunde vi bättre strukturera vår approach till hållbarhet och vidta specifika åtgärder för att stärka Camurus position som en hållbar partner till patienter, vårdpersonal, leverantörer, nya och befintliga anställda samt investerare. Vi är mycket nöjda med resultatet av projektet och tror att detta kommer att fungera som en bra grund för vårt hållbarhetsarbete under de kommande åren.”

Anna Bolin, Communication Manager, Camurus 

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.