Uppdragsgivare

Wihlborgs Fastigheter

Uppdrag

  • Väsentlighetsanalys
  • Hållbarhetsrapportering

Kontaktperson

Christian Lannerberth christian@tomorrowtoday.se 0735061202

Wihlborgs Fastigheter är Öresundsregionens största kommersiella fastighetsbolag, med ett fastighetsbestånd i Malmö, Köpenhamn, Helsingborg och Lund. I beståndet finns drygt 300 fastigheter, till ett värde av ca 45 mdkr. Bolaget har 220 medarbetare, och sysselsätter indirekt många fler i utvecklingsprojekt, ombyggnationer och fastighetsunderhåll. Wihlborgs har bedrivit ett hållbarhetsarbete under mycket lång tid och har en tydlig ambition att bidra till att Öresundsregionen utvecklas i en hållbar riktning, vilket speglas i bolagets fokus på såväl miljömässiga som sociala aspekter av hållbarhet.

Vi var rådgivare till Wihlborgs under många år, framförallt i deras arbete med deras årliga hållbarhetsredovisning. Vår roll bestod i att agera bollplank och kvalitetsgranskare i arbetet med årsrapportering, från uppstart till publicering. Det inkluderade rådgivning kring GRI-rapporteringen, rapportering till FN:s Global Compact och rapportering enligt lagkrav. Vi hade också andra uppdrag för Wihlborgs parallellt, som exempelvis att leda workshops, bistå i intressentdialoger m.m. och på sätt kunnat bidra till utvecklingen av hållbarhetsarbetet i koncernen.

”Hållbarhetsområdet är brett och komplext och det är alltid bra att ha någon att stöta och blöta sina funderingar och formuleringar med. Konsulterna på TomorrowToday arbetar ju också med bolag i andra branscher och bidrar på så sätt också med en omvärldsbevakning. Det jag framförallt uppskattar i vårt samarbete är att de är kunniga, flexibla och pragmatiska.” Anna Nambord, Director of Sustainable Business, Wihlborgs Fastigheter.

Wihlborgs fastigheter har sedan 2011 publicerat en hållbarhetsredovisning baserad på Global Reporting Initiative’s riktlinjer och sedan 2016 är den kombinerad med bolagets årsredovisning.

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.